SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNA DOLOČILA

Blagovna znamka VIBE je del podjetja CMT potovalna gencija, d.o.o. in veljajo splošni pogoji poslovanja, ki so sestavni del pogodbe o poslovanju (prijavnice), ki jo skleneta CMT D.O.O. in potnik, ki se prijavlja za določen aranžma. 

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodbe o poslovanju (prijavnice), ki jo skleneta CMT D.O.O. in potnik, ki se prijavlja za določen aranžma. Aranžmaji CMT D.O.O. so namenjeni predvsem mladim, študentom in dijakom, razen če iz vsebine programa/ponudbe ni razvidno drugače. Ko potnik v agenciji, pri pooblaščeni osebi, po telefonu ali preko interneta naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov.

PRIJAVA IN VPLAČILA

Potnik se lahko prijavi za aranžma v poslovalnicah CMT D.O.O., v pooblaščeni agenciji oz. osebi ali preko interneta. Ob prijavi CMT D.O.O. in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki vsebuje podatke o potnikovem aranžmaju ali pa se sklicuje na program/ponudbo aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Potnik mora ob prijavi navesti vse potrebne podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati 30% celotne vrednosti aranžmaja oz. kot je navedeno v program/ponudbi potovanja. Preostali del potnik plača najpozneje 30 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno na prijavnici/pogodbi. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v določenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in CMT D.O.O. ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja iz V. točke teh splošnih pogojev. V primeru naročila oz. prodaje turističnega aranžmaja prek interneta, veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in posebni pogoji poslovanja ter ponudba, objavljeni na CMT D.O.O.-jevih internetnih straneh. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno storitev prek interneta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen, če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici CMT D.O.O. ali pri pooblaščeni agenciji oz. ko CMT D.O.O. prejme plačilo na transakcijski račun CMT D.O.O.. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve CMT D.O.O., v primeru vračila plačila CMT D.O.O. v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, če je do njega upravičen. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Pravočasno in pravilno plačano potovanje, prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za potovanja, oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja oz. predstavniku CMT D.O.O predložiti potrdilo o celotnem plačilu aranžmaja, voucher ali drug dokument, ki nedvoumno dokazuje, da je aranžma v celoti vplačan, v nasprotnem primeru vodja potovanja oz. predstavnik CMT D.O.O. ni dolžan sprejeti potnika na potovanje oz. aranžma. V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije, CMT D.O.O. za vsako prijavo zaračunava prijavnino, ki pokriva administrativne stroške prijave. Višina prijavnine znaša 10 eur na osebo oz. 5% skupnega zneska aranžmaja, razen če v programu ni navedeno drugače. V primeru, da potnik pri prijavi preko spletnih strani uporabi plačilno sredstvo PayPal, se znesku, ki ga potnik plačuje, prišteje 3,5% kot nadomestilo za stroške plačilnega prometa (payment fee).

Prijavnico-pogodbo o potovanju potnik prejme na prodajnem mestu ob sklenitvi rezervacije oz. preko e-maila v kolikor je bila prijava sklenjena izven poslovnih prostorov CMT D.O.O.. V kolikor bi potnik želel, da se mu dokumentacija natisne in pošlje po pošti, CMT D.O.O. zaračuna stroške tiskanja in pošiljanja v višini 5€.

CENE ARANŽMAJA

Cene aranžmajev so določene v programu/ponudbi in veljajo od dneva, ko je program/ponudba objavljena. Cene za vse aranžmaje so navedene v evrih. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen v skladu z Obligacijskim zakonikom (zaradi sprememb v menjalnem tečaju, sprememb tarif prevozov, sprememb cen goriva…). O morebitnih spremembah cen CMT D.O.O. potnika obvesti najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 8%, lahko potnik brez stroškov odstopi od pogodbe, vendar najkasneje 2 dni po prejemu obvestila o spremembi cene. CMT D.O.O. lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na kraju samem in kot predvideva program/ponudba. V tem primeru CMT D.O.O. nastopa le kot informator, potnik pa vse morebitne reklamacije uveljavlja na kraju samem in pri organizatorju storitev (v tujini).

Če v program/ponudbi ni določeno drugače, so v ceno aranžmaja vključene prevozne, namestitvene, gostinske in/ali druge turistične storitve ter organizacija potovanja in DDV. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljne oz. drugačne sobe, kot so predvidene v programu, posebna prehrana, opcijski izleti…) ali pa so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine). Te storitve potnik plača posebej. Potnik ob prijavi lahko navede želje po posebnih storitvah, ki jih, kadar so te mogoče, doplača k ceni aranžmaja. Posebne storitve potnik plača ob prijavi, lahko pa med samim potovanjem doplača (v ustrezni valuti) vodji potovanja oz. predstavniku CMT D.O.O. v kraju, kjer se storitve opravljajo, v kolikor je v programu/ponudbi tako navedeno.

KATEGORIZACIJA STORITEV IN NO NAME NAMESTITVE

Kategorizacije namestitvenih objektov (število zvezdic oz. kategorizacija objektov), navedene v programih CMT D.O.O., za posamezne aranžmaje, so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije CMT D.O.O., zato CMT D.O.O. zanje ne odgovarja, razen kadar je posebej označeno, da gre za oceno CMT D.O.O.. V kolikor v programu/ponudbi ni naveden naziv namestitvenega objekta (apartmaja, hotela, …), si CMT D.O.O pridržuje pravico, da potnika obvesti o imenu namestitvenega objekta ob prihodu na destinacijo. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj:

-kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji),

-tip sobe,

-storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive ...)

-kraj / lokacijo nastanitve.

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo za nastanitev v tri- in štiri-posteljnih sobah (te imajo lahko tudi dodatna ležišča). Na vseh programih je obvezno plačilo povratne kavcije (od 10€ – 50€ na osebo).

POTNIKOVA SPREMEMBA PRIJAVE IN ODPOVED POTOVANJA

Sprememba rezervacije po sklenitvi pogodbe o potovanju (po prijavi), se obravnava kot odjava od programa tudi če se potnik kasneje ponovno prijavi. V kolikor je sprememba manjša oz. ne vodi v spremembo bistvenih postavk pri aranžmaju, zaradi katerih bi nastali dodatni stroški ali onemogočili izvedbo potovanja, lahko CMT D.O.O. spremembo potrdi, vendar zaračuna administrativni strošek spremembe:

-do 30 dni pred odhodom 15€

-29-10 dni pred odhodom 30€

-manj kot 10 dni pred odhodom spremembe niso možne in se vsaka sprememba šteje kot odjava potnika od potovanja.

V kolikor sprememba rezervacije povzroči še dodatne stroške, jih CMT D.O.O. potniku zaračuna poleg administrativnih stroškov spremembe.

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Odpoved je lahko le pisna. V tem primeru ima CMT D.O.O. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od datuma, ko je potnik predložil pisno odpoved. Če v programu oziroma na prijavnici za določen aranžma ni drugače določeno, veljajo naslednji odpovedni roki:

 

Za individualne in razpisne aranžmaje (Collegium):

– do 30 dni pred odhodom administrativni stroški 20 EUR,

– od 29 do 22 dni pred odhodom 20% cene aranžmaja,

– od 21 do 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja,

– od 14 do 8 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja,

– od 7 do 1 dan pred odhodom 80% cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

 

Za programe, ki so narejeni za skupine (Mondial, Cooltura):

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 40 EUR,

– od 90 do 61 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,

– od 60 do 30 dni pred odhodom 80% cene aranžmaja,

– od 29 do 1 dan pred odhodom 90% cene aranžmaja,

– na dan odhoda in po odhodu 100% cene aranžmaja.

 

Za turistične storitve v okviru festivalov (Croatia Music Festivals, Travel2Ultra):

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 30% cene aranžmaja,

– od 90 do 61 dni pred odhodom 60% cene aranžmaja,

– od 60 dni do odhoda 100% cene aranžmaja.

 

Za programe, ki so narejeni za skupine (Erasmus Nation):

– do 90 dni pred odhodom administrativni stroški 30% cene aranžmaja,

– od 90 do 61 dni pred odhodom 50% cene aranžmaja,

– od 60 do 46 dni pred odhodom 70% cene aranžmaja.

– od 45 dni do odhoda 100% cene aranžmaja.

 

V primeru, da potnik ne nastopi storitve v času, ki je naveden v programu, obvestilu o odhodu ali voucherju, se šteje, da je odstopil od pogodbe o potovanju in se odpoveduje pravici do vračila vplačanega zneska oz. pripadajoče razlike. To ne velja v primeru, da je v roku javil “late check in” ali spremembo na rezervaciji. Za odstop od pogodbe o potovanju se šteje, če potnik ne opravi check-ina v namestitven objekt na dan prihoda po pogodbi do 19.ure razen, če je na program / obvestilu o odhodu / voucherju navedeno drugače; se ne pojavi na odhodu prevoznega sredstva (avtobus, vlak, letalo, ladja) ob uri, ki je navedena v programu / obvestilu o odhodu / voucherju; ali ne prevzame naročene druge storitve v času, ki je naveden v program / obvestilu o odhodu / voucherju.

Potnik je dolžan v pisni odpovedi navesti vse potrebne podatke za vračilo razlike. V primeru, da potnik podatke ne sporoči v roku 21 dni od poslane odjave se potnik odpoveduje pravici do vračila vplačanega zneska oz. pripadajoče razlike. Ne glede na lestvico stroški odjave ne morejo biti nižji od administrativnih stroškov.

V primeru, da se prijavljeni ne more udeležiti potovanja, ima do 10 dni pred odhodom pravico najti osebo, ki bo namesto njega vstopila v pogodbo o potovanju, pod pogojem da se organizator s tem strinja. Zamenjava imena je možna samo osebno na prodajnem mestu CMT d.o.o. ob predložitvi pisne izjave in osebnih dokunentov obeh oseb oz. ob izpolnitvi obrazca. V tem primeru bo CMT D.O.O. bremenil potnika le za stroške spremembe. V primeru, da potnik na lastno željo med potovanjem pisno (izjava o prekinitvi) odstopi od nadaljnjega potovanja, ob povratku ni upravičen do povračila stroškov. Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato CMT D.O.O. v primeru odpovedi potovanja s strani potnika ravna po določilih o potnikovi spremembi ali odpovedi potovanja. V primeru, ko je organizator aranžmaja druga turistična agencija, katere pooblaščeni zastopnik je CMT D.O.O., veljajo njeni splošni pogoji poslovanja.

ODSTOPNINA IN ZAVAROVANJE RIZIKA OPOVEDI

Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje rizika odpovedi potovanja pri pogodbeni zavarovalnici za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin potovanja ne bi mogel udeležiti. V tem primeru mu zavarovalnica vrne del vplačanega zneska. Za zavarovanje veljajo pogoji K-TUR-CMT/18, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pomembno: Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana najkasneje v roku 7 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

Ne glede na plačano odstopnino ima potovalna agencija v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Če potnik odpove potovanje zaradi višje sile ter ni vplačal rizika odpovedi, ima potovalna agencija pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

CMT D.O.O. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja zaradi neizogibnih in / ali izrednih okoliščin zaradi katerih ne more izpolniti pogodbe o potovanju oz. če se ni prijavilo najmanjše število oseb za izvedbo potovanja:

-20 dni pred odhodom pri potovanjih daljših od 6 dni

-7 dni pred odhodom pri potovanjih, ki trajajo 2 – 6 dni

-48 ur pred odhodom pri potovanjih, krajših od 2 dni

 

Če v programu ni določeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov na določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanja z avtobusom najmanj 40 potnikov,

– za potovanja na rednih letalskih linijah najmanj 20 potnikov,

– za potovanja s posebnimi letali, vlaki ali ladjami najmanj 80% zasedenost.

 

V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode prijavljenim potnikom, vrne pa jim celoten vplačani znesek. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za CMT D.O.O. pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe dneva ali časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda uporabljenih prevoznih sredstev ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravna nesreča ali drugi nepredviden vzroki, na katere CMT D.O.O. ne mora vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu. Ker CMT D.O.O. ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa, lahko v teh primerih potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. Potovalna agencija CMT si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe med potovanjem, če se potnik ne drži pravil obnašanja, ki veljajo na določenih vrstah prevoza oz. nastanitvenih objektih, s tem ogroža počutje in zdravje ostalih potujočih ter onemogoča izvedbo programa izvajalcu s strani agencije.

CMT D.O.O. lahko zaradi premajhnega števila prijavljenih ali drugega utemeljenega razloga odpove storitev, ki ni sestavni del paketa in / ali se prodaja kot neobvezno doplačilo (avtobusni prevozi,…), v kolikor storitve, ki so sestavni del paketa pa ostanejo nespremenjene.

POTNI DOKUMENTI

Potniki, ki se prijavijo za potovanje v tujino, morajo imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopijo v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo s posebnimi dokumenti (vizumi), si je potnik dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti te dokumente. Prav tako si morajo potniki, ki niso državljani EU, urediti vse potrebne potovalne dokumente, ki jih zahtevajo države, v katere potujejo. Nepolnoletni potniki so dolžni urediti vso potrebno dokumentacijo za prehod nepolnoletnih oseb preko državnih meja. Če potnik naštetih obveznosti ne izpolni oz. se zaradi neurejenih dokumentov ne more udeležiti potovanja ali ga mora iz istih razlogov prekiniti, se CMT D.O.O. ravna po določilih o potnikovi spremembi prijave in odpovedi potovanja (glej točko V). V primeru, da CMT D.O.O. posreduje pri urejanju vizuma za potnika, agencija ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje pri urejanju ni všteto v ceno in se plača posebej, stroškov posredovanja pa agencija v nobenem primeru ne vrača.

 

CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kot tudi držav, v katere potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja le-teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeli ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten zdravstveni predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju. Zavrnitev le-tega ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. CMT D.O.O. ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, ki bi nastali zaradi neupoštevanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa.

PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam, na kraju samem, v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Potovalna agencija CMT ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage naslovi potnik sam na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. CMT D.O.O. ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov v namestitvenih objektih oziroma iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.).

IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali na predstavnika CMT D.O.O.. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

REKLAMACIJE

Vsak potnik imetnik pogodbe ima pravico do reklamacije zaradi neustrezne storitve oz. neskladja s pogodbo o potovanju. V skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov je potnik dolžan vse nepravilnosti in odstopanja od dogovorjenega in vplačanega aranžmaja takoj sporočiti izvajalcu storitev ali lokalnemu predstavniku na sami destinaciji.  V kolikor tega ne stori, po prihodu domov ne more podati pisne pritožbe v primeru, da pomanjkljivosti niso bile v celoti odpravljene. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v 60 (šestdesetih) dneh po končanem potovanju. V primeru, da potnik rok za vložitev reklamacije zamudi, CMT D.O.O. le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije CMT D.O.O. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Organizator ne bo upošteval skupne pritožbe, ki bi jo podpisalo več potnikov – imetnikov pogodbe iz ene reklamacijske zahteve. K pisnemu zahtevku za znižanje cen, odškodnine ali drugemu zahtevku, mora potnik predložiti ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe, o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja (npr. potrdilo o vplačilih). Če je po krivdi CMT D.O.O. prišlo do neizpolnjevanja programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, ko ima CMT D.O.O. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa.

INFORMACIJE

CMT D.O.O. ne prevzema odgovornosti za katerokoli informacijo na prijavnih mestih, ki ni v skladu z opisi storitev v programu. Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo CMT D.O.O. bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se za veljavno vedno šteje pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na posredniških mestih ali direktno na spletnih naslovih hotelov ali drugih objektov ter njihovih reklamnih materialih so le informativne narave, in v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali v pisni razlagi CMT D.O.O. pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, CMT D.O.O. ne jamči za popolnost ali verodostojnost teh podatkov.

Navodila in Posebni pogoji ter informacije objavljene na prodajnih mestih in spletnih straneh, veljajo za vse aranžmaje in so sestavni del Splošnih pogojev.

Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije.

ZAVAROVANJA

Cene aranžmajev, če v programu ni določeno drugače, vključujejo osnovno nezgodno zavarovanje, ne vključujejo pa zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da morajo potniki za zavarovanje poskrbeti sami. Za potovanja v tujino priporočamo zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Prav tako v ceno aranžmaja ni vključeno zavarovanje rizika odpovedi, ki ga potnik lahko vplača samo ob prijavi. Tako v primeru smrti ali bolezni potnika oz. bližnjih sorodnikov, zavarovalnica na podlagi ustreznega potrdila (zdravniško potrdilo, mrliški list) vrne večino vplačanega zneska, ki bi ga drugače izgubil, če se iz zgoraj navedenih razlogov ne bi mogel udeležiti izleta. Splošni pogoji zavarovalnice, ki sklepa ustrezna zavarovanja, so na voljo na prodajnem mestu.

CMT D.O.O. nudi zavarovanja v sodelovanju z Zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d.:

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE (splošno)

Posebni pogoji veljajo za določene turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za potovanja, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno. Posebni pogoji so del programov / ponudbe, na katere se nanašajo.

OBVESTILO O ODHODU

Za potovanja v organizaciji CMT D.O.O.O. potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo ali naročijo na svojem prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje 5 – 7 dni pred pričetkom potovanja, vendar CMT D.O.O. v primeru tiskanja in pošiljanja po pošti zaračuna stroške tiskanja in pošiljanja v višini 5€. V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja, prejme potnik obvestilo o odhodu najkasneje 2 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB

Če je katerakoli od oseb, ki potuje v tujino v organizaciji CMT D.O.O. v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim/o starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji CMT D.O.O.  na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, ne more potovati s CMT D.O.O.  in CMT D.O.O.  si pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

PRODAJA VSTOPNIC

Z nakupom vstopnice pri CMT D.O.O. kupec sprejema hišna pravila lokacije prireditve kot tudi pogoje sodelovanja med CMT D.O.O. in organizatorjem prireditve. Ob zapustitvi lokacije prireditve vstopnica izgubi svojo veljavnost. Neupoštevanje hišnih pravil in zloraba vstopnice se kaznuje in osebo odstrani s prizorišča. V takih primerih vstopnice ni mogoče vrniti. V primeru popolne ali delne odpovedi ali preložitve prireditve veljajo roki in pogoji posameznega organizatorja. Informacijo o tem kupec vstopnice dobi pri organizatorju ali na prodajnem mestu, kjer je vstopnico kupil. CMT D.O.O. je le posrednik pri prodaji vstopnic in ne odgovarja za vračilo denarja. Manjše oz. objektivno upravičene spremembe zasedbe ali programa so pridržane. V primeru odpovedi, preložitve prireditve ali spremembe zasedbe ni povračila stroškov (t.j. prihoda, hotela). Obiskovalec ob TV prenosih dovoljuje neomejen čas snemanja brez zahteve nadomestila za oddajanje s strani TV organizacije, ki producira film in je posnela obiskovalca med ali v kontekstu prireditve in dovoljuje uporabo vseh tehničnih sredstev za obdelavo filma.

Vnos naprav za snemanje zvoka in slike, steklenic, kozarcev, pločevink, palic, orožja, pirotehničnih sredstev in drugih stvari, navedenih v hišnih pravilih lokacije prireditve, je prepovedan.

PREPRODAJA, PONAREJANJE ali KAKRŠNAKOLI DRUGA OBLIKA ZLORABE VSTOPNIC NI DOVOLJENA in JE KAZNIVA!

- Hranite vstopnico, kot da je gotovina.

- Barkoda je unikatna in je veljavna le ob prvem skeniranju, vsako nadaljnje kopiranje in vsak nadaljnji prehod ni mogoč.

- Ob izgubi zamenjava ni mogoča.

Kupec vstopnice mora vstopnico zavarovati pred nepooblaščenim dostopom. CMT D.O.O. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne težave, ki bi nastale zaradi posredovanja, posredovanja informacij, kopiranja. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru zlorabe ne dovoli vstopa imetnikom vstopnic z identično barkodo. Morebitni reklamacijski zahtevek kupec vstopnice pošlje v zakonsko predvidenem roku.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

CMT D.O.O. vse podatke o potnikih varuje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma pripadajočo domačo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
.

Na tem mestu bi vas želeli seznaniti s politiko varovanja osebnih podatkov v CMT D.O.O.. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih CMT D.O.O. zbira od potnikov, uporabnikov spletnih strani CMT D.O.O.. Varstvo vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno, zato vam skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi vašo pravico, da sami odločate o uporabi svojih podatkov

Kazalo
1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov
2. Kategorije osebnih podatkov
3. Nameni obdelave osebnih podatkov
4. Čas hrambe
5. Pravne podlage
6 Varovanje osebnih podatkov
7. Pravice uporabnikov
8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
9. Uporaba piškotkov
10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih
11. Pravno obvestilo

1. Upravljavec zbirk osebnih podatkov
CMT D.O.O., Šmartinska c. 152, Ljubljana.
Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@cmt.si.

2. Kategorije osebnih podatkov
Pridobljeni podatki potnikov, ki jih je upravljavec pridobil za namene izvajanja pogodbe in jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani, so:
• e-poštni naslov;
• ime in priimek ter naziv oz. spol;
• naziv podjetja;
• fizični naslov;
• telefon;
• GSM;
• rojstni podatki;
• podatki o osebnem dokumentu;
• podatki o naročenem aranžmaju ter morebitnih dodatnih naročenih storivah;
• podatki o plačniku aranžmaja, če se razlikujejo od podatkov o potniku;
• podatki o plačilu (vrsta plačila, plačilni podatki);
• morebitne potnikove opombe oziroma posebne zahteve;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;

Pridobljeni podatki uporabnikov spletne strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov, so:
• podatki o tem, katere strani je uporabnik obiskal na portalu oziroma kako daleč v postopku nakupa aranžmaja je prišel;
• podatki, ki jih posreduje uporabnikov brskalnik oziroma mobilna naprava, kot so npr. uporabnikov IP naslov, lokacijski podatki, identifikator naprave (IMEI številko, MAC naslov), podatki o brskalniku, podatki o tem, kako je potnik prišel na spletno stran, operacijski sistem;
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;
• čas in trajanje obiska;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki.
Pridobljeni podatki uporabnikov e-novic, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• e-poštni naslov;
• katera sporočila je uporabnik odprl in katere povezave je v sporočilih kliknil;
• katere strani je obiskal na portalu;
• pretekla povpraševanja, nakupi, računi, podporni zahtevki;
• IP naslovi uporabnika
• podatki iz piškotkov in drugih načinov shranjevanja podatkov v uporabnikovi terminalski opremi;;

Pridobljeni podatki o telefonskih klicih, e-poštnih sporočilih, oziroma klepetih preko naših spletnih strani, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• vaša telefonska številka, e-poštno sporočilo, oziroma vzdevek in IP naslov;
• vsebina vašega sporočila.

Pridobljeni podatki o udeležncih nagradnih iger in anket, ki jih hrani upravljavec zbirke osebnih podatkov:
• ime;
• starost;
• e-poštni naslov oziroma telefonska številka;
• podatki, potrebni za izvedbo nagradne igre oziroma ankete.

3. Nameni obdelave osebnih podatkov
Upravljavec bo podatke, ki jih je pridobil od potnikov in uporabnikov spletnih strani, uporabljal za naslednje namene:
• za izvajanje pogodbe;
• za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
• za izvedbo nagradnih iger in anket;
• za statistične in tržne analize; sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov;
• obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti;
• neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
• segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
• prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

Ob poslanih elektronskih sporočilih si upravljavec zabeleži odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani upravljavca. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizirater ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.

4. Čas hrambe
Osebne podatke potnikov hranimo še pet (5) let od zaključka aranžmaja (zastaralni rok za uveljavljanje odškodninskih odgovornosti iz potovanja po drugem odstavku 352. člena Obligacijskega zakonika). Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

Osebne podatke v drugih zbirkah hranimo pet (5) let po njihovem vnosu, oziroma do prenehanja obstoja zakonske podlage oziroma zakonitih interesov za njihovo nadaljnjo hrambo. Brisanje izvaja vsako leto na dan 1.7. za vse podatke, ki bi jih bilo potrebno izbrisati v prejšnjem koledarskem letu.

V kolikor hramba temelji na privolitvi posameznika, po preklicu te privolitve njegove osebne podatke v 15 dneh učinkovito in trajno izbrišemo.
5. Pravne podlage

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo svojih osebnih podatkov, ki jih je navedel v prijavnici, z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter za komuniciranje s potnikom v zvezi s pogodbenim oziroma predpogodbenim razmerjem. V primeru, da potnik kot plačnik potovane naroči tudi za druge potnike, se dalje šteje, da je pred tem pridobil tudi soglasje drugih potnikov za obdelavo njihovih osebnih podatkov v te namene.

Prav tako se šteje, da potnik s podpisom pogodbe privoli tudi v uporabo podatkov iz prijavnice za namene neposrednega trženja (obveščanja o ponudbi upravljavca in njegovih poslovnih partnerjev), segmentacije kupcev, statistične obdelave in raziskave trge. Privolitev velja do preklica, ki ga potnik lahko poda osebno pri upravljacu, po telefonu, po pošti oziroma po e-pošti. V kolikor potnik obdelave podatkov v te namene izrecno ne želi, lahko to izjavi že kot opombo v prijavnici za potovanje.

Neposredno trženje ponudb upravljavca po e-pošti je dovoljeno tudi na podlagi 72. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) oziroma 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Obvestila se pošilja periodično in so jasno označena kot taka. Prejemniku se skozi ustrezno povezavo v vsakem sporočilu zagotovi jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne nadaljnje prejemanje sporočil.

Neposredno trženje, segmentiranje kupcev na podlagi njihovih preteklih nakupov oziroma izkazanega interesa za nakupe ter izvajanje statističnih obdelav in raziskav trga so dovoljeni tudi zato, ker so potrebni za dosego zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec. Upravljavec si kot vsako drugo podjetje prizadeva, da bi svojim strankam oziroma potencialnim strankam ponudil boljše in bolj usmerjene ponudbe, ter jih s tem prepričal k naročilu novih oziroma dodatnih storitev. V ta namen tudi zbira podatke o uporabi svoje spletne strani, e-poštnih sporočil oziroma drugovrstnih sporočil. Upravljavec pri tem ugotavlja, da je tovrstna praksa običajna tudi pri drugih podjetjih v braži oziroma širše, obenem pa ne zaznava, da bi jo državni nadzorni organ v svojem dosedanjem delu bistveno omejeval ali prepovedoval (vsaj kot to izhaja iz letnega poročila državnega nadzornega organa oziroma njegovih sporočil za javnost). Obenem upravljavec izpostavlja, da imajo posamezniki znatne možnosti, da skozi ustrezne nastavitve v svojih profilih pri oglaševalskih posrednikih (Google, Facebook) ustrezno zamejijo možnosti uporabe svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Posledično upravljavec. ocenjuje, da pri teh aktivnostih ne pride do situacije, da bi nad njegovimi zakonimiti interesi ponuditi čim boljšo storitev prevladali interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

6. Varovanje osebnih podatkov
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti. Zagotovil bo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje.

Upravljavec pridobljenih podatkov ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam, razen če bo to potrebno za samo izvedbo aranžmaja (npr. ponudnikom turističnih zmogljivosti, kot navedeno spodaj v točki o pogodbeni obdelavi), za izpolnitev sodne odredbe ali podobnega zahtevka pristojnih organov, oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov upravljavca.
7. Pravice uporabnikov
V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov posamezniku na njegovo zahtevo:
• Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti dostop do njegovih osebnih podatkov;
• Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
• Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani, ter še v nekaterih drugih primerih, ter možnost ugovora, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov upraljavca;
• Dati možnost začasno omejiti obdelavo osebnih podatkov v določenih primerih;

• Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh izbrisal vaše osebne podatke, kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga..
Pravice iz gornjega seznama lahko posameznik uveljavlja tako, da nam piše na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152 oziroma po e-pošti na naslov info@cmt.si. V svoji zahtevi mora navesti svoje identifikacijske podatke, vsebino zahteve, ter utemeljitev zahteve. Odgovori bo posredovan v v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov CMT D.O.O. , Šmartinska c. 152, Ljubljana ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščen, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@cmt.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

8. Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe
Upravljavec zbrane osebne podatke o potnikih posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer za:
• izvedbo posamezne storitve iz turističnega angažmaja;
• vodenje podatkov o strankah (CRM),
• e-mail marketing sistem
• sistem za marketinško avtomatizacijo.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

9. Uporaba piškotkov
Kot uporabniki spletnih strani se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

10. Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:
· Google Chrome
· Internet Explorer
· Safari
· Firefox
· Opera

11. Pravno obvestilo
Vse vsebine, objavljene na spletnih straneh CMT D.O.O. so last družbe CMT D.O.O.. Brez dovoljenja podjetja CMT D.O.O. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. CMT D.O.O. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. CMT D.O.O. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na spletnih straneh CMT D.O.O...

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah v programih CMT D.O.O. je vključen davek na dodano vrednost. Vsak potnik s prijavo na potovanje dovoljuje CMT D.O.O uporabo fotografij in video posnetkov s potovanja (na katerih je posnet dotični potnik) v promocijske in komercialne namene. Vrednostni boni, ki jih CMT podeljuje v promocijske namene, so vnovčljivi izključno na redne prodajne cene, razen če je na bonu navedeno drugače. CMT D.O.O. ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo potniki povzročili med potovanjem. V primeru spora med strankami je za reševanja le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. CMT D.O.O. ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). S temi splošnimi pogoji preneha veljavnost splošnim pogojem starejšega datuma.